W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania o karalność KRK

 

Informacje dotyczące Krajowego Rejestru Karnego
oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości - kliknij tutajWnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można składać:

 • drogą elektroniczną przez system e-KRK
 • drogą pocztową
 • osobiście:
  - w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00     (przerwa w godz. 12.15 - 12.30)
  - od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00    (przerwa w godz. 12.15 - 12.30)

Ankieta oceny satysfakcji interesanta


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

ul. Wały Jagiellońskie 2
85-131 Bydgoszcz (pok. 9)
tel. 52 32 53 174

Adres korespondencyjny:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-131 Bydgoszcz

 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (PI KRK) przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy można uzyskać informację o osobie lub podmiocie zbiorowym (tzw. zaświadczenie o niekaralności).

W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (dostępnym w PI KRK lub do pobrania tutaj

Druk zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy wypełnić czytelnie bez poprawek i przekreśleń - pod rygorem zwrotu wniosku.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego uiszcza się opłatę w wysokości 30 zł Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej ( znaki opłaty sądowej dostępne są w kasie Sądu Okręgowego przy ul. Wały Jagiellońskie 2 pok. 15 (parter) w godz. 9.00 - 15.30 - przerwa 11:30 - 11:45 oraz w kasie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4 pok. 28 w godz. 7:30 - 15:30)
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu
 • korzystając z systemu sądowe ePłatności dostępny pod linkiem https://oplaty.ms.gov.pl/
 • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa
nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW d!a przelewów zagranicznych)

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę wypełnienia wniosku oznaczoną na formularzu jako data wystawienia. Potwierdzenie wykonanego przelewu należy załączyć do wypełnionego formularza zapytania lub wniosku.

Zaświadczenie można odebrać:

 • osobiście na podstawie dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • przez inne osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa od osoby wskazanej we wniosku i własnego dowodu osobistego. Pełnomocnictwo winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, na poczcie lub w banku na numer konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000) w wysokości 17 zł - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • zaświadczenia na podstawie wniosków nadesłanych pocztą/kurierem odsyłane są na adres wskazany we wniosku, niezwłocznie po jego sprawdzeniu.

 

Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
Pełnomocnictwo – firma

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

 

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

 

 

 

Wielojęzyczny standardowy formularz jako załącznik do zaświadczenia o niekaralności osoby

 

Wielojęzyczne standardowe formularze związane ze zniesieniem konieczności legalizacji niektórych dokumentów urzędowych przedkładanych organom państw UE są przeznaczone dla Polaków, którzy mają zamiar przedłożyć w innych państwach Unii Europejskiej zaświadczenia z KRK stwierdzające niekaralność. Stanowią one tłumaczenie pomocnicze dokumentu urzędowego,              do którego są załączone i nie mogą być traktowane jako dokument niezależny.

 

Formularz wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie i tylko w takim przypadku, gdy osoba ta nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego (wniosek dostępny w PI KRK lub do pobrania

 

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego  

 

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany po wydaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego

 

 

 

Za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza pobiera się opłatę w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w sposób przewidziany dla opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

 

W przypadku złożenia wniosku o wydanie formularza w kilku językach urzędowych UE, dla każdego języka wydany będzie odrębny formularz wielojęzyczny, przy czym za każdy w wydanych formularzy pobiera się opłatę.

 

 
Wolontariusze

 

Będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust.1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie z KRK w formie papierowej powinna przywołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji               o osobie" następujące przepisy:

 

art. 24 ust.1a ustawy z dnia. 24. maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art.92p
ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 r. o systemie oświaty.

 


Ponadto do wniosku o wydanie informacji z Rejestru należy dołączyć zaświadczenie, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że osoba jest będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Zaświadczenie organizatora wypoczynku pozostanie w Punkcie Informacyjnym KRK.

 

Kandydaci na ławnika

 

Stosownie do art. 162 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydaci na ławnika zobowiązani są do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 162 § 7 ww. ustawy, za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty.

 

Warunkiem skorzystania z powyższego zwolnienia jest wskazanie w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" następującego przepisu: art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 

Ponadto do wniosku o wydanie informacji z Rejestru należy dołączyć zaświadczenie, potwierdzające, że osoba jest kandydatem na ławnika. Zaświadczenie powinno być sporządzone przez organ zgłaszający kandydata (stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, a w przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze -przez pierwszego na liście obywatela). Zaświadczenie pozostanie w Punkcie Informacyjnym KRK.

 

Uzyskanie zaświadczenia przez Internet

 

Informacje na temat uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie

 

https://www.qov.pl/web/sprawiedliwosc/elektroniczny-dostep-do4craioweqo-rejestru-karneqo

 

Wnioski elektroniczne można składać wyłącznie na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

https://ekrk.ms.oov.pl/ep-web

 

Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 zł.

 

UWAGA: Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych. Wydruk nie jest dokumentem.

 

Numer infolinii w sprawach dotyczących Krajowego Rejestru Karnego nr telefonu 71 74 89 600 wew.6

 

 

 

 UWAGA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OSTRZEGA

 

W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.

 

Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.

 

Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego