W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Biegli sądowi


Dla dokonania oceny spełnienia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie biegłym sądowym przesłanek określonych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133), celowym jest złożenie przez nią:

 • wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny ustanowienia (do pobrania),
 • odpisu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenia: o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, czy ubiegał się już o funkcję biegłego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym, czy był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc, czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone bądź zawieszone (do pobrania), 
 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego - oryginał, bądź plik zapisany na płycie CD - wydruk nie jest dokumentem, ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 • odpisy dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadanie wykształcenia ogólnego oraz kierunkowego związanego z dziedziną ustanowienia  - lekarz składający wniosek, powinien posiadać I lub II stopień specjalizacji,
 • dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe np. świadectwo pracy (ogólne i w dziedzinie ustanowienia),
 • zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu,
 • zaświadczeń i świadectw ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych itp. a więc dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy,
 • kwestionariusz osobowy kandydata na biegłego (do pobrania),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł, od wniosku o ustanowienie biegłym.

Dokumenty można nadesłać drogą pocztową lub złożyć na Biurze Podawczym  Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Kontakt telefoniczny w sprawach biegłych sądowych: tel. 52) 32-53-250. 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną składane z wnioskiem załączniki powinny być poświadczone przez notariusza bądź udostępnione do wglądu w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, p. 201 w dniu ślubowania (w przypadku pozytywnej decyzji).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta  Bydgoszczy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:
Bank PeKao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, w pkt 53 części I załącznika do   ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Ukończyła 25 lat życia,
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

W zamieszczonej na stronie internetowej naszego sądu liście biegłych sądowych zostały podane dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy przedłożyli stosowne oświadczenie 

do pobrania: kwestionariusz osobowy dla biegłych przedłużających kadencję


 


Powiadom znajomego