W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

aplikant kuratorski - Kd-1101-44/22 - 1 wolne stanowisko

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat A 01, Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Uzasadnienie wyboru Konkurs rozstrzygnięto. Kandydat oznaczony kodem A 01 uzyskał z konkursu najwyższą liczbę punktów w części dotyczącej zatrudnienia w SR Inowrocław.
Szczegóły
Stanowisko aplikant kuratorski - Kd-1101-44/22 - 1 wolne stanowisko
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Komunikat z dnia 23 września 2022 r.Kd-1101-44/22                                                                                                                                           Bydgoszcz, dnia 05 września 2022 roku

 
 OGŁOSZENIE

PREZESA

 SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko aplikanta kuratorskiego 
 


Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ogłasza nabór na aplikację kuratorską na 1 etat we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Konkurs dotyczy 1 etatu:

•         w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 1 etat ( pion rodzinny) – początek zatrudnienia – październik 2022 r. 

Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. być nieskazitelnego charakteru;
 4. mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 5. być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.


Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny (podanie) skierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ze wskazaniem konkretnych jednostek ( sąd rejonowy) lub jednostki,  w których ubiega się o zatrudnienie;
 2. curriculum vitae;
 3. odpis lub uwierzytelnioną kopię  dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 4. kopie dyplomów, świadectw lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów oraz szkoleń oraz świadectw pracy;
 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
 9. w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła; 
 10. zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 167 ze zm.).

   
  Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad, o których mowa w § 5 i 6  Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

  Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 21 września 2022 r.  w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 7 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 131 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.

  Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.

  Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 23 września 2022 r. 

  Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy następujących terminach:

  •         Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 27 września 2022 r. o godz. 09.00 sala 306

  •         Drugi etap konkursu – część ustna w dniu  27 września 2022 r. o godz. 12.00 , sala 306 

  W przypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych do danej części egzaminu godziny przeprowadzenia egzaminu mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność przeprowadzenia egzaminu w warunkach zgodnych warunkami sanitarnymi wprowadzonymi na mocy odrębnych przepisów.

  Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 
  (52) 32 53 162 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

   

   

Powiadom znajomego