W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

XML
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
W ZAKRESIE NIEZWIĄZANYM ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuje, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami „ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 - w zakresie nie związanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125) -  w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO i art. 175a Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r, poz. 23t.j. ze zm.) dotyczących danych, których współadministratorem jest Minister Sprawiedliwości.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jacek Stanke , tel. 52 32-53-211, e-mail; iod@bydgoszcz.so.gov.pl.
 3. Cel przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a, b, c   RODO

Okres przechowywania danych

zatrudnienie w sądzie, świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenie zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się, kandydatów do pracy wystawienie faktury, rachunku i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (dane osobowe pracowników, praktykantów, kontrahentów)

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.).
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), 
 • ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018 poz. 577 t.j.)
 • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. (Dz.U.2009, Nr 127, poz.1052)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 769)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (j.t. Dz.U.2017r., poz. 485 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (j.t. Dz.U.2017.459 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm.)
Zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.                              

Zgoda pracownika na przetwarzanie danych kontaktowych, które nie wynikają z zakresu danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.                              

                                                    

- do zakończenia procesu rekrutacji (przepisy wew.)

- 10 lat

zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) 

 • art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018 poz. 108 ze zm.)
 • art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz. U. 2016r., poz.2259 ze zm.),
 • § 97 ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 2316 ze zm.).
 • art. 222 § 1 Kodeksu pracy

 

 

- do 3 miesięcy monitoring wizyjny;

 – Regulamin Pracy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

wykonywanie zadań Prezesa Sądu Okręgowego w ramach działalności administracyjnej

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.), 
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych  i egzekucji             (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1277 ze zm.),

·         ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017r., poz. 2291 ze zm.)

·         ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej            (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 1764 ze zm.)

 

 

 do 25 lat w zależności od kategorii spraw

- ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 217 ze zm.)

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS 1985.88.5)

4. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

• prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy - i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (zadanie realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

 1.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 3.     W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 4.     Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.


 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY W ZAKRESIE ZWIĄZANYM  ZE SPRAWOWANIEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne), są sądy w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  oraz Minister Sprawiedliwości w ramach realizowanych zadań.

 

2. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej są sądy.

 

3. Dane teleadresowe Administratorów: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz; Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.

 

4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy jest: Pan Jacek Stanke.

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy podczas jego nieobecności - Marek Radke tel. 52 32 53 210 adres e-mail: marek.radke@bydgoszcz.so.gov.pl 

 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toczącego się postępowania sądowego, na podstawie odpowiednich przepisów postępowania oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO

Okres przechowywania danych

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399)
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387 i 2432),
 • ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354)
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z 2015 r. poz. 396, z 2016 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 2435),
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.)

-przez okresy wymagane przez przepisy prawa

ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 217 ze zm.)

- zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS 1985.88.5)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U. 2014r. poz. 991 tj.)

 

 

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.

 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy narusza obowiązujące przepisy.

 

9. Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości nad sądami rejonowymi w okręgu bydgoskim.

 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1 i 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

12. Pani/ Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej   z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.Zarządzenie Nr 221/2023/IOD Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wdrożenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Zasad współadministrowania przez sądy powszechne i Ministra Sprawiedliwości danymi osobowymi w związku ze wspólnym przetwarzaniem tych danych w sądowych systemach teleinformatycznych, zwanych dalej: Zasadami współadministrowania.Zarządzenie Nr 2/2024/IOD Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wdrożenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Porozumienia sądów apelacji gdańskiej uzupełniającego na poziomie apelacji gdańskiej warunki i zasady współadministrowania Systemami teleinformatycznymi.Porozumienie sądów apelacji gdańskiej uzupełniające na poziomie apelacji gdańskiej warunki i zasady współadministrowania Systemami teleinformatycznymi