W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Lekarze sądowi


KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW 
NA LEKARZY SĄDOWYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------
Kwestie dotyczące lekarzy sądowych reguluje ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. (Dz.U.2007, Nr 123, poz. 849, ze zm.). Ustawa określa warunki, tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady jego finansowania.

Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, zwanych dalej „organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej „uczestnikami postępowania".

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym w rozumieniu ustawy jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego i wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, zwane dalej „zaświadczeniami", na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Lekarz sądowy przy wykonywaniu czynności związanych z wydawaniem zaświadczeń korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Lekarz sądowy wystawia zaświadczenie, po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną, w miejscach, dniach i godzinach ustalonych na podstawie umowy o wykonywaniu czynności lekarza sądowego.

Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania.

Jeżeli stan zdrowia uczestnika postępowania uniemożliwia stawienie się na badanie, lekarz sądowy przeprowadza badanie i wydaje zaświadczenie w miejscu pobytu tej osoby. W przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

Zaświadczenie może być wystawione po okazaniu wezwania lub zawiadomienia organu uprawnionego bądź po złożeniu oświadczenia o otrzymaniu wezwania lub zawiadomienia i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Uczestnik postępowania jest obowiązany przedstawić lekarzowi sądowemu posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu swojego leczenia natomiast zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych są obowiązani niezwłocznie, na żądanie lekarza sądowego, udostępnić mu dokumentację medyczną z przebiegu leczenia osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wystawione przez lekarza sadowego zaświadczenie o braku możliwości stawiennictwa na rozprawie należy przesłać do sądu, przed który uczestnik postępowania został wezwany, powołując się jednocześnie na numer sygnatury sprawy.

Dokumenty dla osób chętnych objęciem funkcji lekarza sądowego składa się
w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
ul. Wały Jagiellońskie 2, II piętro, pokój 201, tel. 52 32 53 250

 

 

Informacja o miejscu, dniach i godzinach przyjęć lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2024 roku

 

Imię i nazwisko

 

Miejsce przyjęć, telefon

Dni i godziny przyjęć

Wojciech KOSMOWSKI

- psychiatria

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Bydgoszcz,
ul. Stawowa 1

k.725-231-185

 

od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

rejestracja czynna w godz. 10.00-14.00

Informujemy o braku możliwości uzyskania zaświadczenia od lekarza sądowego w dniach od 17.06 - 31.06.2024r.                   Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r.  o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849) lekarz sądowy prowadzi rejestr wystawionych zaświadczeń (do pobrania), który po zakończeniu roku kalendarzowego, a także w razie rozwiązania umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego niezwłocznie przekazuje do właściwego sądu okręgowego. Wzór rejestru wystawionych zaświadczeń określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń.

               Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 oraz § 5 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U. Nr 14, poz. 85) lekarz sądowy sporządza zestawienie wystawionych zaświadczeń (do pobrania) za każdy miesiąc kalendarzowy i dołącza do niego dokumenty potwierdzające wydanie zaświadczenia oraz dokumenty potwierdzające koszty dojazdu do miejsca pobytu uczestnika postępowania, a następnie przekazuje je do właściwego sądu okręgowego. Wzór zestawienia wystawionych zaświadczeń stanowi załącznik do ww. Rozporządzenia.

               Wszystkie rubryki rejestru oraz zestawienia wystawionych zaświadczeń muszą być czytelnie wypełnione.  


 

 

Powiadom znajomego