W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Biegli sądowi


Dla dokonania oceny spełnienia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie biegłym sądowym przesłanek określonych w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133), celowym jest złożenie przez nią:

 • wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny ustanowienia (do pobrania),
 • odpisu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenia: o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, czy ubiegał się już o funkcję biegłego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym, czy był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc, czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone bądź zawieszone (do pobrania), 
 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego - oryginał, bądź plik zapisany na płycie CD - wydruk nie jest dokumentem, ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
 • odpisy dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadanie wykształcenia ogólnego oraz kierunkowego związanego z dziedziną ustanowienia  - lekarz składający wniosek, powinien posiadać I lub II stopień specjalizacji,
 • dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe np. świadectwo pracy (ogólne i w dziedzinie ustanowienia),
 • zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu,
 • zaświadczeń i świadectw ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych itp. a więc dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy,
 • kwestionariusz osobowy kandydata na biegłego (do pobrania),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł, od wniosku o ustanowienie biegłym.

Dokumenty można nadesłać drogą pocztową lub złożyć na Biurze Podawczym  Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Kontakt telefoniczny w sprawach biegłych sądowych: tel. (52) 32-53-250. 

Składane z wnioskiem załączniki powinny być poświadczone przez notariusza bądź udostępnione do wglądu w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, p. 201 w dniu ślubowania (w przypadku pozytywnej decyzji).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta  Bydgoszczy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:
Bank PeKao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, w pkt 53 części I załącznika do   ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Ukończyła 25 lat życia,
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

W zamieszczonej na stronie internetowej naszego sądu liście biegłych sądowych zostały podane dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy przedłożyli stosowne oświadczenie 

do pobrania:

kwestionariusz osobowy dla biegłych przedłużających kadencję

kwestionariusz osobowy dla biegłych zmieniających dane teleadresowe


 

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Biegłych Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Harmonogram szkoleń

 

 

Szanowni Państwo, przekazujemy informację Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości dot. konferencji organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego adresowanej m.in. do biegłych sądowychUprzejmie informujemy, iż zmianie uległ kod pocztowy siedziby sądu (85-131) i w związku z tym uprasza się o uwzględnienie powyższych zmian przy wystawianiu faktur za sporządzone opinie.


 1. Informacja o zmianie wynagrodzenia dla biegłych

 2. Stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar dot. sporządzania przez biegłych sądowych opinii przy użyciu przyrządów pomiarowych

 3. Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

 4. Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych dotyczące wykonywania czynności zawodowych w czasie epidemii koronawirusa

 5. Opracowanie tematyczne Senatu RP OE-333: "Opinia do projektu ustawy dotyczącego opieki naprzemiennej w kontekście analizy problemów psychologicznych dzieci i rodziców oraz problemów prawnych z uwzględnieniem wyników badań naukowych".
  Wniosek z art. 241 kpa

 6. Aktualne stawki wynagrodzenia biegłych:

  Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1101) art. 618 f § 3 wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.

  wg ustawy budżetowej z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 122) średnia wynosi - 1789,42 zł 

  Stawki biegłych regulują niżej wskazane rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości:

     - Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 17.04.2024r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postepowaniu cywilnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 627) 

     - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.04.2024 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 615)


Powiadom znajomego