W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania o karalność KRK

Wersja strony w formacie XML

Informacje dotyczące Krajowego Rejestru Karnego
oraz formularze do pobrania dostępne są na stronie
Ministerstwa Sprawiedliwości - kliknij tutajW okresie od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można składać:


 • drogą elektroniczną przez system e-KRK
 • drogą pocztową
 • osobiście:

 - w poniedziałki w godzinach 9.00-16.30
 - od wtorku do piątku w godzinach 9.00-15.00


Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz (pok. 9)
tel. 52 32 53 174


Adres korespondencyjny:


Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz


Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego


W Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (PI KRK) przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy można uzyskać informację o osobie lub podmiocie zbiorowym (tzw. zaświadczenie o niekaralności).


W celu uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem (dostępnym w PI KRK lub do pobrania tutaj
Druk zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy wypełnić czytelnie bez poprawek i przekreśleń - pod rygorem zwrotu wniosku.


Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego uiszcza się opłatę w wysokości 30 zł Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:


 • w formie znaków opłaty sądowej ( znaki opłaty sądowej dostępne są w kasach Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w budynku przy u!. Wały Jagiellońskie 2 pok. 15 (parter)                   w godz. 7.30-15.30 )
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu
 • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości,
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa


NBP O/O Warszawa
nr konta: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000


(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW d!a przelewów zagranicznych)


 


W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę wypełnienia wniosku oznaczoną na formularzu jako data wystawienia. Potwierdzenie wykonanego przelewu należy załączyć do wypełnionego formularza zapytania lub wniosku.


Zaświadczenie można odebrać:


 • osobiście na podstawie dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  • przez inne osoby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa od osoby wskazanej we wniosku i własnego dowodu osobistego. Pełnomocnictwo winno być zaopatrzone w opłatę skarbową (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, na poczcie lub w banku na numer konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000) w wysokości 17 zł - z wyjątkami przewidzianymi w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
  • zaświadczenia na podstawie wniosków nadesłanych pocztą/kurierem odsyłane są na adres wskazany we wniosku, niezwłocznie po jego sprawdzeniu.

Pełnomocnictwo - osoba fizyczna
Pełnomocnictwo – firma


 


Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.


W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.


 


Wielojęzyczny standardowy formularz jako załącznik do zaświadczenia o niekaralności osoby


Wielojęzyczne standardowe formularze związane ze zniesieniem konieczności legalizacji niektórych dokumentów urzędowych przedkładanych organom państw UE są przeznaczone dla Polaków, którzy mają zamiar przedłożyć w innych państwach Unii Europejskiej zaświadczenia z KRK stwierdzające niekaralność. Stanowią one tłumaczenie pomocnicze dokumentu urzędowego,              do którego są załączone i nie mogą być traktowane jako dokument niezależny.


Formularz wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie i tylko w takim przypadku, gdy osoba ta nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego (wniosek dostępny w PI KRK lub do pobrania


Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego  


Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany po wydaniu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego


 


Za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza pobiera się opłatę w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w sposób przewidziany dla opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.


W przypadku złożenia wniosku o wydanie formularza w kilku językach urzędowych UE, dla każdego języka wydany będzie odrębny formularz wielojęzyczny, przy czym za każdy w wydanych formularzy pobiera się opłatę.


 
Wolontariusze


Będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust.1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.


Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie z KRK w formie papierowej powinna przywołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji               o osobie" następujące przepisy:


art. 24 ust.1a ustawy z dnia. 24. maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym w zw. z art.92p
ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze
śnia 1991 r. o systemie oświaty.Ponadto do wniosku o wydanie informacji z Rejestru należy dołączyć zaświadczenie, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że osoba jest będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Zaświadczenie organizatora wypoczynku pozostanie w Punkcie Informacyjnym KRK.


Kandydaci na ławnika


Stosownie do art. 162 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydaci na ławnika zobowiązani są do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 162 § 7 ww. ustawy, za wydanie zaświadczenia nie pobiera się opłaty.


Warunkiem skorzystania z powyższego zwolnienia jest wskazanie w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" następującego przepisu: art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.


Ponadto do wniosku o wydanie informacji z Rejestru należy dołączyć zaświadczenie, potwierdzające, że osoba jest kandydatem na ławnika. Zaświadczenie powinno być sporządzone przez organ zgłaszający kandydata (stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, a w przypadku zgłoszenia kandydata przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze -przez pierwszego na liście obywatela). Zaświadczenie pozostanie w Punkcie Informacyjnym KRK.


Uzyskanie zaświadczenia przez Internet


Informacje na temat uzyskania zaświadczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego uzyskać można na stronie


https://www.qov.pl/web/sprawiedliwosc/elektroniczny-dostep-do4craioweqo-rejestru-karneqo


Wnioski elektroniczne można składać wyłącznie na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości


https://ekrk.ms.oov.pl/ep-web


Opłata za złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wynosi 20 zł.


UWAGA: Wydany dokument ma postać pliku XML, który można zapisać na informatycznym nośniku danych. Wydruk nie jest dokumentem.


Numer infolinii w sprawach dotyczących Krajowego Rejestru Karnego nr telefonu 71 74 89 600 wew.6


 


 UWAGA: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OSTRZEGA


W związku z napływającymi do Ministerstwa Sprawiedliwości informacjami o działalności firm, które oferują usługi w zakresie pośrednictwa w uzyskiwaniu zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Informacyjne KRK uprzejmie wyjaśnia, że nie współpracuje z ww. firmami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje wynikłe dla podmiotów, korzystających z usług takich firm.


Jednocześnie przypominamy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, jest jedynym podmiotem wykonującym zadania związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Karnego, określone w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych oraz w ustawach odrębnych.


Podkreślamy, że wyłącznie Biuro Informacyjne KRK oraz jego punkty informacyjne, działające przy sądach powszechnych (wykaz punktów na stronie internetowej) są uprawnione do udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym


 


 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane