W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat dla lekarzy specjalizacji: diabetologii, gastrologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, neurologii, kardiologii, onkologii, pediatrii, psychiatrii, psychologii, psychologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii, stomatologii, chirurgii szczękowej, laryngologii, dermatologii, rehabilitacji, neonatologii oraz innych specjalności medycznych.


W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych z dziedziny medycyny w zakresie następujących specjalizacji:  ginekologii, diabetologii, gastrologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, neurologii, kardiologii, onkologii, pediatrii, psychiatrii, psychologii, psychologii dziecięcej, okulistyki, ortopedii, stomatologii, chirurgii szczękowej, laryngologii, dermatologii, rehabilitacji, neonatologii oraz innych specjalności medycznych przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania się lekarzy i procedurze składania wniosków przez osoby chcące pełnić funkcję biegłego sądowego.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:


 • Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • Ukończyła 25 lat życia,
 • Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona.
 • Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 • Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o ustanowieniem biegłym sądowym.
 1. Odpisy dyplomów, świadectw itd. Potwierdzających posiadanie wykształcenia ogólnego oraz kierunkowego związanego z dziedziną ustanowienia.
 1. Dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia).
 1. Zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu.
 1. Zaświadczeń i świadectw ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych itp. A więc dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy.
 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na biegłego.
 1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
 1. Odpis dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 1. Oświadczenie czy jest prowadzenie przeciwko niemu postępowanie karne.
 1. Oświadczenie, czy ubiegał się już o funkcję biegłego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym.
 1. Oświadczenie czy był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc.
 1. Oświadczenie czy nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone bądź zawieszone.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł od wniosku o ustanowienie biegłym.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta  Bydgoszczy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 

Bank PeKao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, w pkt 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 pok. 201, tel. 52-32-53-250. W przypadku, gdy do podania załączone są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

Powiadom znajomego