W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum
Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zarządzeniem Nr 303/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. Na jej Przewodniczącego wyznaczył Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy SSO Mirosława Kędzierskiego. Obszar działania Rady Terenowej określa właściwość Sądów Okręgowych: w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

Skład Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

W składzie Rady znalazło się łącznie 35 osób w tym przedstawiciele: Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku (sędziowie, kuratorzy zawodowi), Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Prokuratur Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Starostw Powiatowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy, zakładów karnych i aresztów z obszaru właściwości Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy.

 

Skład Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Przewodniczący:
SSO Mirosław Kędzierski – Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszcz (do 11.05.2014 r. -Wiceprezes SO w Bydgoszczy)

V-ce przewodnicząca:

SSO Elżbieta Makolus - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu

Sekretarz:
Igor Zgoliński – sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

Członkowie:

 • Marek Dydyszko– Zastępca Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy
 • mjr Justyna Krupińska-Kaczmarek - specjalista służby penitencjarnej OISW w Bydgoszczy
 • Wojciech Kuźmiński – kurator specjalista Sądu Rejonowego we Włocławku
 • kpt. Paweł Makowski - Zakład Karny w Bydgoszcz-Fordon
 • Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Anna Stranz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” Oddział Kujawsko-Pomorski         
 • mł.insp. Jarosław Świerczyński - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy        


Głównym zadaniem Terenowej Rady  jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, wykonywania orzeczeń, świadczenie pomocy w readaptacji społecznej skazanych, a także wykonywanie kontroli społecznej i dokonywanie oceny polityki penitencjarnej.

Posiedzenia Rady 

 
 • w dniu 10 stycznia 2012r.  odbyło się pierwsze posiedzenie członków Terenowej Rady, podczas którego dokonano prezentacji wybranych przedstawicieli, przyjęto jej regulamin, wybrano 9-cio osobowy skład prezydium, przedyskutowano sprawy organizacyjne i programowe.

 

 • w dniu 15 czerwca 2012r. na posiedzeniu Terenowej Rady omówiono m.in. kwestię przyczyn braku readaptacji skazanych oraz roli rodziny po opuszczeniu zakładu karnego oraz szczegóły uchwały w sprawie działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia stacjonarnego lecznictwa odwykowego od alkoholu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego dla osób skazanych, a także omówiono problematykę związaną z powstaniem strony internetowej oraz interaktywnej mapy podmiotów mogących świadczyć pomoc skazanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego


 • w dniu 17 stycznia 2013 r. na posiedzeniu wyjazdowym w Zakładzie Karnym Bydgoszcz-Fordon Rada m.in. zapoznała się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych w ZK Bydgoszcz-Fordon oraz projekcją multimedialną dot. realizacji programów resocjalizacyjnych i profilaktycznych w ZK Bydgoszcz-Fordon, podjęto uchwałę o „zwróceniu uwagi na potrzebę zwiększenia bazy stacjonarnego lecznictwa odwykowego od alkoholu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, a także dokonano prezentacji multimedialnej dot. tworzonej strony internetowej mapy podmiotów mogących świadczyć pomoc skazanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


W dniach 22 marca 2012r., 15 czerwca 2012r., 18 października 2012r., 19 stycznia 2013r. i 9 maja 2013r. odbyły się posiedzenia Prezydium Rady.

Zgodnie z rekomendacją Sekretarza Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – Przewodniczący Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym wystosował w dniu 11 lipca 2013 roku informację dotyczącą możliwości sprawowania dozoru nad skazanymi przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osoby godne zaufania.

Informacja została przesłana do sądów rejonowych, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  – w celu zamieszczenia na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń oraz do wiadomości organizacjom pozarządowym.

SEMINARIUM - 30 października 2014r. g.11.00

Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje
w dniu 30 października 2014r.
seminarium
nt. Osoba niepełnosprawna w warunkach kary pozbawienia wolności 


W trakcie seminarium zostaną poruszone m.in. tematy:
 • Problem niepełnosprawności osadzonych w zakładach karnych.
 • Ochrona prawna osób niepełnosprawnych pozbawionych wolności w świetle praw człowieka.
 • Odpowiedzialność karna osób niepełnosprawnych.
 • Pracownik socjalny a niepełnosprawny skazany.
 • Sytuacja skazanych osób niepełnosprawnych w świetle instytucji prawnych postępowania wykonawczego.
 • Warunki życia w zakładzie karnym w aspekcie potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Między odpowiedzialnością a wykluczeniem – debata.


Seminarium odbędzie się w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3.

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości 
 
    
S
zanowni Państwo

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, uprzejmie informuję, że osoby te, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dofinansowanie udzielane jest w trybie organizowanych co roku otwartych konkursów ofert, i z myślą o dostępności wsparcia na obszarze całego kraju. Funkcjonowanie oraz tryb udzielania pomocy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189). Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze majątkowym, tj.:

 1. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
 2. pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 3. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 4. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
 5. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
 6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
 7. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Ze względu na powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą o zapewnienie, aby w ramach prowadzonej przez Państwa Urząd w zakresie polityki społecznej, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz edukacji publicznej, była udzielana zainteresowanym informacja o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych i członków ich rodzin ze strony podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W razie ewentualnych pytań, uprzejmie proszę o kontakt z Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz Promocji Mediacji w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Panią Marzeną Kruk, pod nr tel. (022) 23 90 822 (Kruk@ms.gov.pl) lub specjalistą (Krzysztof.Witko@ms.gov.pl)pod nr tel. (022) 23 90 272.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie osoby, której Ministerstwo Sprawiedliwości mogłoby przekazywać aktualne wykazy podmiotów świadczących pomoc wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi – w celu ich udostępniania i publikacji, które są aktualizowane na bieżąco.

Wojciech Węgrzyn


Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2015 r. wraz z upływem 4-letniej kadencji dobiegła  końca działalność Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym województwa kujawsko-pomorskiego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREZYDIUM   RADY

 

SSA MIECZYSŁAW OLIWA- Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

SSO ELŻBIETA MAKOLUS- Przewodnicząca III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń w Sprawach Karnych  Sądu Okręgowego w Toruniu     

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 

ALEKSANDRA POEPLAU – pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych i Rodziny w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
 w Bydgoszczy

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 

WOJCIECH KUŹMICKI – kurator specjalista, Kierownik  II Zespołu Wykonującego Orzeczenia  w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym we Włocławku 

SEKRETARZ RADY

 

PPŁK MAŁGORZATA GAJDUS-CIBOROWSKA- zastępca Dyrektora Karnego nr 1
 w Grudziądzu;

 

BARBARA MORACZEWSKA- Zastępca Prezydenta Miasta Włocławka;

 

PODKOM. ADAM KUMKOWSKI- specjalista Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej  do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

Zarządzenie nr 247/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Zarządzenie nr 119/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.-----------------------------------------------------------

Regulamin pracy Kujawko-Pomorskiej Rady Terenowej  do Spraw Społecznej 
Readaptacji i Pomocy Skazany

-----------------------------------------------------------

 

Komisje problemowe powołane w ramach działalności Kujawko-Pomorskiej Rady Terenowej  do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym:

 

Komisja ds. Readaptacji i Terapii
Komisja ds. Dialogu i Mediacji
Komisja ds. pomocy rodzinom osób skazanych
Komisja ds. Prewencji i Kurateli-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  

Powiadom znajomego