W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista w zakresie psychologii - Kd-1101-32/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Decyzją Komisji Konkursowej z powodu braku zgłoszeń kandydatów postępowanie kwalifikacyjne pozostaje bez rozstrzygnięcia.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista w zakresie psychologii - Kd-1101-32/22
Miejsce pracy I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 

o przeprowadzeniu konkursu na

  jedno stanowisko specjalisty w zakresie psychologii 
w ramach 1 etatu 
w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 


 


Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 27 czerwca 2022 roku ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w ramach 1 etatu w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-32/22.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii: 

 

Specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:

 1. mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach; 
 3. która ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadająca minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. mająca nieposzlakowaną opinię;
 6. która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii


Wykaz niezbędnych dokumentów:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach; 
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 7. oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej; 
 9. do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia; 
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 11. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 12. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny:  

  Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

   

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Oddział Kadr

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-131 Bydgoszcz

dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-32/22.
  


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

·  etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

·  etap drugi – praca pisemna;

·  etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  PREZES
                                                                                                                                                                   Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
                                                                                                                                                                        /-/ SSA Mieczysław Oliwa

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Do zapoznania się: 

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708).

-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76) 

Powiadom znajomego