W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641).

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

1. udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP);
2. udostępniona w inny sposób, aniżeli w pkt. 1 (np. wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy);
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1. nie została udostępniona w BIP;
2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunku ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i trybu dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 


Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
2. informacje wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6. wskazanie:

a. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.


Wypełniony wniosek można przesłać:


1. pocztą elektroniczną na adres: prezes@bydgoszcz.so.gov.pl;
2. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP);
3. pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.


Wyłączenie odpowiedzialności

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków, o których mowa powyżej oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.


Warunku ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zawartą na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy lub przekazaną na wniosek o ponowne wykorzystywanie, zobowiązany jest do:

1. informowania o źródle jej pozyskania, poprzez podanie pełnej nazwy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, a także dacie wytworzenia informacji przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy i pozyskania jej przez użytkownika;
2. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
3. jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania, tak więc, o ile podmiot wykorzystujący informację redaguje, a następnie dodaje tezy do orzeczeń sądowych zobowiązany jest do wskazania tego faktu;
4. jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
5. podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak, to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego) oraz do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy;
6. poinformowania, iż Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępniania i wykorzystywanie. 


Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy. 
W takim przypadku Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ustala wysokość opłaty uwzględniając koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ, w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub  w określonej formie.

Przy ustalaniu ww. kosztów brane są pod uwagę następujące czynniki:

 1. stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem,
 2. koszt materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in.: kserokopii, wydruków, nośników informacji);
 3. należności związane z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.


Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. 


Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji 

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu:

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatności osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych,
 3. w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. 


Rozpatrzenie wniosku Termin


Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku. Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.Organ odwoławczy od decyzji o odmowie wyrażenia zgody

Od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji, w terminie 14 dni, które należy złożyć za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Powiadom znajomego