W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

aplikant kuratorski - Kd-1101-177/21 - 2 wolne stanowiska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko aplikant kuratorski - Kd-1101-177/21 - 2 wolne stanowiska
miejsce pracy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu; Sąd Rejonowy w Tucholi
termin składania ofert
miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą

Treść

Ogłoszenie 24-09-2021Kd-1101-177/21                                       Bydgoszcz, dnia 3 września 2021 r. 

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY 
w dniu 3 września 2021 roku 
ogłasza nabór na aplikację kuratorską we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
– 2 wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego 
nr referencyjny: Kd-1101-177/21

 

Konkurs dotyczy 2 etatów:

 • w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 1 etat (pion rodzinny) – początek zatrudnienia – październik 2021 r. 
 • w Sądzie Rejonowym w Tucholi – 1 etat (pion karny) – początek zatrudnienia – październik 2021 r. 

Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. być nieskazitelnego charakteru;
 4. mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych
  albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe 
  z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych
  lub prawnych;
 5. być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny (podanie) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy ze wskazaniem konkretnych jednostek (sąd rejonowy) lub jednostki, w których ubiega się o zatrudnienie;
 2. curriculum vitae;
 3. odpis lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 4. kopie dyplomów, świadectw lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów, szkoleń
  oraz świadectw pracy;
 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
 9. w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła;
 10. zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 167);
 11. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia
  w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku
  z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce

  „Oferty pracy” 

Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 i 6  Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 21 września 2021 r.
w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 7 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85 – 131 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów
nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 24 września 2021 r. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w następujących terminach:

 • Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 28 września 2021 r. o godz.09.00, sala 306
 • Drugi etap konkursu – część ustna w dniu 28 września 2021 r. o godz. 12.00, sala 306 

W przypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych do danej części egzaminu godziny przeprowadzenia egzaminu mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność przeprowadzenia egzaminu w warunkach zgodnych z warunkami sanitarnymi wprowadzonymi na mocy odrębnych przepisów.

Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 53 162 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

 

                   PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
     /-/ SSA Mieczysław Oliwa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane