W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

aplikant kuratorski - Kd-1101-30/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat kandydat oznaczony kodem A 01
Uzasadnienie wyboru Kandydat oznaczony kodem A 01 uzyskał z konkursu najwyższą liczbę punktów
Szczegóły
Stanowisko aplikant kuratorski - Kd-1101-30/21
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte
PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Kd-1101-30/21                                        Bydgoszcz, dnia 19 marca 2021 r.
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
w dniu 19 marca 2021 roku
ogłasza nabór na aplikację kuratorską we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
– 1 wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego
nr referencyjny: Kd-1101-30/21

Konkurs dotyczy 1 etatu:

 • w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 1 etat ( pion karny) – początek zatrudnienia – koniec kwietnia 2021 r.

Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie;
 2. korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. być nieskazitelnego charakteru;
 4. mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe
  z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
 5. być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny (podanie) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ze wskazaniem konkretnych jednostek (sąd rejonowy) lub jednostki, w których ubiega się o zatrudnienie;
 2. curriculum vitae;
 3. odpis lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 4. kopie dyplomów, świadectw lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów, szkoleń oraz świadectw pracy;
 5. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji
 9. w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła;
 10. zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 167)
 11. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy”


Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 i 6  Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 8 kwietnia 2021 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 6 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85 – 128 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 13 kwietnia 2021 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w następujących terminach:

 • Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz.09.00, sala 306
 • Drugi etap konkursu – część ustna w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00, sala 306

W przypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych do danej części egzaminu godziny przeprowadzenia egzaminu mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność przeprowadzenia egzaminu w warunkach zgodnych z warunkami sanitarnymi wprowadzonymi na mocy odrębnych przepisów.

Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 53 162  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

WICEPREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Romuald Dalewski

Powiadom znajomego