W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

aplikant kuratorski (2 stanowiska) - Kd-1101-314/20

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. A 06 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
2. A 07 - Sąd Rejonnowy w Tucholi,
Uzasadnienie wyboru Wybrani kandydaci uzyskali największą ilość punktów w konkursie.
Szczegóły
Stanowisko aplikant kuratorski (2 stanowiska) - Kd-1101-314/20
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy i Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

 
PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Kd-1101-314/20                                                                              Bydgoszcz, dnia 16 listopada  2020 r. 

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY 
w dniu 16 listopada 2020 roku 
ogłasza nabór na aplikację kuratorską we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
– 2 wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego 
nr referencyjny: Kd-1101-314/20

 

Konkurs dotyczy 2 etatów:
• w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – 1 etat ( pion rodzinny) – początek zatrudnienia – grudzień  2020 r. 
• w Sądzie Rejonowym w Tucholi – 1 etat ( pion karny) – początek zatrudnienia – grudzień 2020 r. 


Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać obywatelstwo polskie;
b) korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
c) być nieskazitelnego charakteru;
d) mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
e) być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego;


Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
a) list motywacyjny (podanie) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ze wskazaniem konkretnych jednostek (sąd rejonowy) lub jednostki,  w których ubiega się o zatrudnienie;
b) curriculum vitae;
c) odpis lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
d) kopie dyplomów, świadectw lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów oraz szkoleń oraz świadectw pracy;
e) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f)  własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
g) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
h) klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj);
i)  w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła;
j)  zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 167)
k) Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy” (tutaj);

Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 i 6  Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (tutaj).


Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 7 grudnia 2020 r. w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 6 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85 – 128 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 11 grudnia 2020 r.


Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w następujących terminach:
Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz.09.00, sala 306
Drugi etap konkursu – część ustna w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 13.00, sala 306 
 

W przypadku dużej liczby kandydatów zakwalifikowanych do danej części egzaminu godziny przeprowadzenia egzaminu mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność przeprowadzenia egzaminu 
w warunkach zgodnych z warunkami sanitarnymi wprowadzonymi na mocy odrębnych przepisów.

 
Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.  

 
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 53 162   od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Mieczysław Oliwa


 

Powiadom znajomego