W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista/inspektor ds. kadrowych Kd-1101-283/20

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Justyna Jakubowska
Uzasadnienie wyboru kandydat uzyskał największą liczbę punktów
Szczegóły
Stanowisko Specjalista/inspektor ds. kadrowych Kd-1101-283/20
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte


DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
                
      Kd-1101-283/20                                           Bydgoszcz, dnia 4 sierpnia 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko: specjalisty/ inspektora ds. kadrowych w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 4 sierpnia 2020r.
ogłasza konkurs na stanowisko: specjalisty/inspektora ds. kadrowych
 w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
w pełnym wymiarze czasu pracy, nr referencyjny Kd-1101- 283/20

 I.  Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty/inspektora ds. kadrowych :

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, w tym sporządzanie umów o pracę, porozumień zmieniających, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,  zaświadczeń o zatrudnieniu oraz pozostałej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa pracy;
 2. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych;
 3. Sporządzanie raportów, zestawień i analiz dotyczących obszarów kadrowych;
 4. Analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą sędziów i innych pracowników sądownictwa w poszczególnych jednostkach i przygotowywanie projektów wniosków;
 5. Udział w procesach HR z zakresu ocen pracowniczych;
 6. Rejestracja zdarzeń kadrowych w obowiązujących systemach informatycznych;
 7. Prowadzenie spraw dotyczących delegowania sędziów, referendarzy sądowych
  w sądach okręgu bydgoskiego;
 8. Archiwizowanie dokumentacji kadrowej/akt osobowych.

 II.   Wymagania konieczne na stanowisku:

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia;
  2. Wykształcenie wyższe, co najmniej I stopnia (preferowane kierunki: ekonomia/ zarządzanie,  prawo);
  3. Minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku;
  4. Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  5. Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
  6. Umiejętność redagowania i sporządzania pism urzędowych (MS Word);
  7. Samodzielność, dokładność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
  8. Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
  9. Ponadto wymagania wynikające z art. 2 pkt. 1-6 ustawy o pracownikach sądów
   i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r.  (Dz.U.2018, poz. 577).

 III.   Dodatkowym atutem będzie:

 1. Wiedza w zakresie struktury i organizacji sądów powszechnych oraz znajomość ustaw:
 • Ustawy o pracownikach sadów i prokuratury,
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.
 1. Znajomość systemu WORKFLOW;
 2. Znajomość systemu SAP;
 3. Znajomość tematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 4. Doświadczenie w obszarze rekrutacji i przeprowadzania ocen pracowniczych.

IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-283/20), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
 3. Życiorys;
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia;
 8. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z się Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy” (tutaj).
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 11. mile widziane referencje.

 

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1.      Termin złożenia dokumentów: do dnia 7 września 2020r.
 2.      Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
a) Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
b) drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego.

  3. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko inspektora/ specjalisty ds. kadrowych” na adres: 
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

 4. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Kandydaci spełniający wymogi formalne, dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu na stronie internetowej http://www.bydgoszcz.so.gov.pl/


Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap drugi - test wiedzy,

Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna


W zależności od ilości zgłoszeń istnieje możliwość realizacji etapu II i III w tym samym terminie.


Uwaga!:

Należy stosować się do  Zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

 

Dodatkowe informacje:

 – Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166.DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/ Henryk Tucholski

Załączniki

Powiadom znajomego