W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

aplikacja kuratorska - Kd-1101-236/20

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko aplikacja kuratorska - Kd-1101-236/20
miejsce pracy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
termin składania ofert
miejsce składania ofert w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, w Biurze Podawczym bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 128 Bydgoszcz

Treść


PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 

Kd-1101-236/20                                                 Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2020 roku

 

 

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
w dniu 1 lipca 2020 roku
ogłasza nabór na aplikację kuratorską we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
– 1 wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego
nr referencyjny: Kd-1101-236/20

 

Konkurs dotyczy 1 etatu:

  • w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – 1 etat ( pion rodzinny) – początek zatrudnienia – sierpień  2020 r.

Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:

a) posiadać obywatelstwo polskie;
b) korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
c) być nieskazitelnego charakteru;
d) mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne studia i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
e) być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego;

Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:

a) list motywacyjny (podanie) skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ze wskazaniem sądu rejonowego, do którego ubiega się o zatrudnienie.
b) curriculum vitae,
c) odpis lub uwierzytelnioną kopię  dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
d) kopie dyplomów, świadectw lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów oraz szkoleń oraz świadectw pracy;
e) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
g) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
h) klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji
i)  w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła
j) zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 167 )

 

Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad, o których mowa w § 5 i 6 Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 20 lipca 2020 r.  w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, w Biurze Podawczym  bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 128 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów  nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 23 lipca  2020 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w następujących terminach:

  • Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 29 lipca 2020 r.  o godz. 09.00 sala 306
  • Drugi etap konkursu – część ustna w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 13.00 sala 306

 

Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia. Należy się stosować do zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku, które zamieszczone jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 53 162
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.


PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Mieczysław Oliwa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane