W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-237/20

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Pan Piotr Ziółkowski,
2. Pani Magdalena Leszczyńska,
Uzasadnienie wyboru Kandydaci uzyskali największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-237/20
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
                
      Kd-1101-237/20                                              Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2020 r.

 

 

 
OGŁOSZENIE
 
Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 3 lipca 2020 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

I.  Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz

II. Oznaczenie konkursu konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-237/20

III. Liczba wolnych stanowisk pracy2 wolne stanowiska w ramach pełnego wymiaru czasu pracy w wydziałach orzeczniczych

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 2. redagowanie pism;
 3. zakładanie i prowadzenie akt;
 4. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 5. obsługa programów wydziałowych;
 6. wykonywanie zarządzeń Sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.


V.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

       Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 6. minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera (pisanie ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, znajomość pakietu biurowego MS Office oraz innych urządzeń biurowych);
 8. umiejętność redagowania pism.
   

        Wymagania pożądane:


 1. preferowane wykształcenie wyższe (z uwagi na możliwość awansu stanowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.);
 2. komunikatywność;
 3. kreatywność;
 4. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. zdolność analitycznego myślenia;
 7. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 8. samodzielność;
 9. pracowitość, dociekliwość, zaangażowanie.


VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-237/20), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z się Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia (tutaj);
 10. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
 11. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 12. mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I.  Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych;
II. 
Praktyczny sprawdzian umiejętności szybkiego przepisywania tekstu i pisania ze słuchu oraz test wiedzy [m. in. znajomość przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo ustroju sadów powszechnych (DZIAŁ I „Sądy powszechne”) (Dz. U. 2001, nr 98, poz. 1070 ze zm.), Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury(Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1125 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwościz dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.)];
III.
Rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity:Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 17 lipca 2020 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-237/20 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.

 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.  Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                                     

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/ Szymon Kosmalski

Załączniki

Powiadom znajomego