W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

aplikant kuratorski - Kd-1101-221/19

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Kandydat A 02, Miejscowość
Uzasadnienie wyboru Konkurs rozstrzygnięty - kandydat A 02 otrzymał największą liczbę punktów 79 pkt.
Szczegóły
Stanowisko aplikant kuratorski
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 203 bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 128 Bydgoszcz
Status rozstrzygnięte

Treść

Kd-1101- 221/19                                                                                                      Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2019 r.                                                                
 
PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO w BYDGOSZCZY
w dniu 18 czerwca 2019 roku
ogłasza nabór na aplikację kuratorską we właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy 
1 wolne stanowisko aplikanta kuratorskiego
nr referencyjny: Kd-1101-221/19

 


Konkurs dotyczy 1 etatu:
  • w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – 1 etat ( pion rodzinny) – początek zatrudnienia – sierpień  2019 r.

Kandydat na stanowisko aplikanta kuratorskiego winien spełniać następujące wymagania:
a)      posiadać obywatelstwo polskie;
b)      korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
c)      być nieskazitelnego charakteru;
d)      mieć ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych;
e)      być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego;
Osoba przystępująca do konkursu powinna złożyć następujące dokumenty:
a)      list motywacyjny (podanie) skierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ze wskazaniem konkretnych jednostek ( sąd rejonowy) lub jednostki,  w których ubiega się o zatrudnienie.
b)      curriculum vitae,
c)      odpis lub uwierzytelnioną kopię  dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
d)      kopie dyplomów, świadectw lub certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, kursów oraz szkoleń oraz świadectw pracy;
e)      informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
f)       własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
g)      własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
h)      klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj)
i)        w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w którym osoba przystępująca do konkursu funkcję tę pełni lub pełniła
j)        zaświadczenia o stanie zdrowia zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 i ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1014 ze zm. )
 
Przy składaniu dokumentów należy przestrzegać zasad o których mowa w § 5 i 6  Regulaminu przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy (tutaj)
Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu winny złożyć wyżej wskazane dokumenty osobiście w terminie do 5 lipca 2019 r.  w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pokój 203, bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 , 85 – 128 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko aplikanta kuratorskiego" – decyduje data stempla pocztowego.
Dokumenty, które wpłyną do Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy po upływie 3 dni od dnia wskazanego jako końcowa data składania dokumentów  nie będą brane pod uwagę w toku procedury konkursowej.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wraz z informacją o terminie i miejscu kolejnych etapów konkursu do dnia 11 lipca  2019 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w następujących terminach:

  • Pierwszy etap konkursu – część pisemna w dniu 15 lipca  2019 r.  o godz. 09.00 sala 306
  • Drugi etap konkursu – część ustna w dniu  -  15 lipca 2019 r. o godz. 12.00 , sala 306
 
Część pisemna i ustna obejmuje wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa rodzinnego, ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz zagadnień dotyczących kuratorskiej służby sądowej, w tym również aktów wykonawczych oraz Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. 
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu i wyłaniania kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (52) 32 53 162 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.
WICEPREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Romuald Dalewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane