W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista w zakresie psychologii Kd-1101-167/19

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Pani Magdalena Zgórzyńska, Miejscowość
Uzasadnienie wyboru Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuje, że kandydatem wybranym na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sadowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy jest Pani Magdalena Zgórzyńska.
Szczegóły
Stanowisko Specjalista w zakresie psychologii Kd-1101-167/19
Miejsce pracy I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Oddział Kadr, pokój 203) lub przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Treść

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na
  jedno stanowisko specjalisty w zakresie psychologii
w ramach 1 etatu lub dwa stanowiska po 1/2 etatu
w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 14 maja 2019 r. ogłasza konkurs na jedno stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w ramach 1 etatu lub dwa stanowiska po 1/2 etatu w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-167/19.

 Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii:

Specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:
1)       mająca pełną zdolność do czynności prawnych;

2)       posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

3)       ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)       posiadająca minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

5)       mająca nieposzlakowaną opinię;

6)       która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7)       przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8)       której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

1)        wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;

2)        życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3)        oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4)        oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;

5)        oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;

6)        oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;

7)        oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

8)        zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;

9)        do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;

10)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);

11)  klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj).

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:


Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Oddział Kadr

ul. Wały Jagiellońskie 2

85-128 Bydgoszcz

dot. konkursu o sygnaturze: Kd-1101-167/19.


Uprzejmie proszę o wskazanie wymiaru etatu na którą składane są dokumenty rekrutacyjne (1 etat lub 1/2 etatu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu.

 Konkurs składa się z trzech etapów:

  • etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania
    wymogów formalnych;
  • etap drugi – praca pisemna;
  • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                       PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Mieczysław OliwaZałączniki

OGŁOSZENIE pdf, 489 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane