Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSA Mieczysław OLIWA


sekretariat Prezesa - tel. 52 32 53 104  fax 52 32 13 101
adres e-mailowy: prezes@bydgoszcz.so.gov.pl


Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Romuald DALEWSKI

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Anna DZIERGAWKA


Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków ( pok. 201  piętro II ):

wtorek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach cywilnych
czwartek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach karnych

po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 52 32-53-104

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:
Przewodniczący Kolegium:
SSA Mieczysław Oliwa
Członkowie Kolegium:
SSR Jarosław Błażejewski
SSO Iwona Piekańska-Szymańska
SSO Daniel Sobociński
SSR Bartosz Łapiński
SSR Joanna Drozdalska
SSR Marcin Rafiński
SSR Marcin Dobies   
SSR Jacek Krysztofiak            

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - PRZEMYSŁAW KRUSZCZYŃSKI
pok. 11 ( parter ) tel. 52 32-53-170
e-mail: dyrektor@bydgoszcz.so.gov.pl

Zastępca Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - DARIUSZ JAN SOKOŁOWSKI
pok. 15c ( parter ) tel. 52 32-53-180
e-mail: dyrektor@bydgoszcz.so.gov.pl 


Prezes Sądu Okręgowego:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
  2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  3. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem   poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.


Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


§ 1.Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.


§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Dyrektor Sądu

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt  1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.


Informujemy, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone zwykłym e-mailem (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego). W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza