Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Mieczysław OLIWA

sekretariat Prezesa - tel. 52 32 53 104  fax 52 32 13 101
adres e-mailowy: prezes.sekretariat@bydgoszcz.so.gov.pl


Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Romuald DALEWSKI

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Anna DZIERGAWKA


Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków ( pok. 201  piętro II ):

wtorek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach cywilnych
czwartek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach karnych

po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 52 32-53-104

 


Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy liczy 12 członków, w tym prezes sądu z urzędu.

Przewodniczący Kolegium:
SSO Mieczysław Oliwa
Członkowie Kolegium:
SSO Romuald Dalewski
SSO Wojciech Borodziuk
SSO Adam Sygit
SSR Ewa Głowacka
SSR Jarosław Opasiński
SSR Bartosz Łapiński
SSR Joanna Drozdalska
SSR Marcin Rafiński
SSR Dorota Januszewska
SSR Jacek Krysztofiak            

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - HENRYK TUCHOLSKI
Zastępca Dyrektora Sądu - SZYMON KOSMALSKI

tel. 52 32-53-170     
fax 52 322-81-22  pok. 11 ( parter )

e-mail: dyrektor.sekretariat@bydgoszcz.so.gov.plPrezes Sądu Okręgowego:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
  2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  3. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem   poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


§ 1.Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:


 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Dyrektor Sądu

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt  1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Informujemy, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone zwykłym e-mailem (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego). W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza