Organami Sądu Okręgowego są: Prezes Sądu, Kolegium Sądu oraz Dyrektor Sądu.

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Mirosław Kędzierski
sekretariat Prezesa - tel. 52 32 53 104  fax 52 32 13 101
adres e-mailowy: prezes.sekretariat@bydgoszcz.so.gov.pl


Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Roger Michalczyk

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Maria Leszczyńska

Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 • w poniedziałki w godzinach 15.00 - 17.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem)
 • we wtorki w godzinach 9.00 - 15.00

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy liczy 9 członków, w tym prezes sądu z urzędu.

Przewodniczący Kolegium:
SSO Mirosław Kędzierski

Członkowie Kolegium:
SSO Włodzimierz Wojtasiński
SSO Ewa Milczarek
SSO Hanna Daniel
SSO Roger Michalczyk
SSR Dorota Cyba-Prill
SSR Sylwia Suska-Obidowska
SSR Jacek Wojtycki

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Henryk Tucholski
tel. 52 32-53-170     
fax 52 322-81-22  pok. 11 ( parter )

e-mail: dyrektor.sekretariat@bydgoszcz.so.gov.pl

Prezes Sądu Okręgowego:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
  2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  3. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem   poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


§ 1.Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:


 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Dyrektor Sądu

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt  1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Informujemy, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone zwykłym e-mailem (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego). W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza