Nazwa podmiotu publicznego: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-01-28

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Dorota Ślużyńska

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Dorota Ślużyńska

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: so.bydgoszcz@bydgoszcz.so.gov.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 52 32 53 191

Opis procedury wnioskowo-skargowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna:

Niniejsza strona zawiera najważniejsze informacje dotyczące obsługi osób ze szczególnymi  potrzebami w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, a także ułatwień dostępu do budynków Sądu dla osób z trudnościami w poruszaniu się, miejsc parkingowych, wind, toalet dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami.

Zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa i porządku w budynkach Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zapewnia się wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

W razie potrzeby większość spraw urzędowych w Sądzie mogą Państwo załatwić w towarzystwie oraz przy  wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich (powyżej 16 roku życia).

Udział takich osób w czynnościach bezpośrednio związanych z toczącym się postępowaniem (np. obecność na sali podczas rozprawy lub posiedzenia czy dostęp do informacji ze sprawy, w szczególności do akt sądowych) możliwy jest jednak wyłącznie za zgodą Sędziego Wnioski w takich sprawach powinny być kierowane droga pisemną do Wydziału, w który toczy się sprawa.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami Biura Obsługi Interesantów oraz pracownikami Ochrony Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którzy chętnie Państwu pomogą, w razie konieczności również poprzez odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń na terenie budynku Sądu.

Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów

telefoniczny: 52 32 53 100

e-mailowy: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

 

SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY  OZNAKOWANY JEST SYSTEMEM ZNACZNIKÓW GMark - APLIKACJA  DOSTĘPNA  JEST W GOOGLE APPS                i APPLE STORE. 

 

    Dostęp do budynków Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dla osób  z trudnościami w poruszaniu się.

Miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

- 1 miejsce od frontu budynku Sądu - ul. Wały Jagiellońskie 2

- 1 miejsce z boku budynku Sądu od strony północnej - od ul. Nowy Rynek

- 1 miejsce od frontu budynku Sądu usytuowanego przy ul. Nowy Rynek 12.

 

Budynek Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 2

Ze względu na zabytkowy charakter budynku należy liczyć się z występowaniem na jego terenie pewnych barier architektonicznych i ograniczeń technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

Wejście do budynku Sądu dla osób z dysfunkcją ruchową realizowany jest poprzez bezpośrednio sąsiadującą nieruchomość Sądu Rejonowego             (informacja i drogowskaz znajduje się przy wejściu głównym Sądu Okręgowego) z uwagi na znajdujący się tam podjazd oraz windę wewnątrz budynku, a także platformy przyschodowe zamontowane we wszystkich nadziemnych kondygnacjach poza poddaszem.

Platformy te umożliwiają dostęp do budynku Sądu Okręgowego poprzez łącznik znajdujący się pomiędzy budynkami na kondygnacje parteru, I piętra oraz II piętra.

Winda

Winda znajduje się na terenie przyległego budynku Sądu Rejonowego.

Schodołazy/Platformy przyschodowe

Sąd zapewnia ułatwienia  w poziomym poruszaniu się przy pomocy schodołazów/platform przyschodowych obsługiwanych  przez pracowników Ochrony, do których należy zwrócić się o umożliwienie skorzystania z urządzeń.

Kontakt telefoniczny pod numerami tel.: 52 58 78 999 oraz 52 32 53 444.

Toalety

Toaleta znajduje się na parterze budynku Sądu Rejonowego za drzwiami łączącymi oba budynki.

Infokiosk

Infokios (podgląd stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, prezentacja listy wokand i spraw odbywających się w danym dniu) znajduje się na parterze budynku Sądu i posiada udogodnienia - w postaci regulacji poziomu wysokości klawiatury i ekranu - dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

SAD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY OZNAKOWANY JEST SYSTEMEM ZNACZNIKÓW GMark - APLIKACJA DOSTEPNA JEST GOOGLE APPS i APPLE STORE.

Budynek Sądu przy ul. Nowy Rynek 12

Budynek Sądu jest budynkiem o nowoczesnym o charakterze spełniającym wymogi dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Winda

Winda znajduje się wewnątrz budynku, która umożliwia dostęp do każdej kondygnacji

Toaleta

Toalety znajdują się na parterze oraz na każdej kondygnacji budynku.

 

  Informacja dla osób  z dysfunkcjami słuchu.

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się uprzejmie informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy dostępne są usługi wspierające komunikowanie się:

Poczta Elektroniczna,
Numery faksów dostępne na stronach internetowych sądu.


Aby skorzystać z usług Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@bydgoszcz.so.gov.pl.
Faksem pod numerem: 52 32 13 101.
Listownie na adres:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.

 

                Informacja dla osób z dysfunkcjami wzrokowymi

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.bydgoszcz.so.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:

- wersja dla słabowidzących;
- mechanizm zmiennej wielkości czcionki;
- nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z Bydgoszczy              

Siedziba I OZSS usytuowana jest w budynku na ul. Piotrowskiego 7-9 na III piętrze bez windy. Jest to obiekt wynajmowany przez Sąd, w związku z czym posiadamy alternatywne rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci wykonywania badań w miejscu ich zamieszkania.
W przypadkach osób, które mają trudności w poruszaniu się, Zespół dysponuje osobą wspierającą.


 

 Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: