a:49:{s:4:"name";s:17:"Kurator Okręgowy";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:15:"Leszk Tyliński";s:11:"createdDate";s:10:"2007-07-31";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:7645:"ul. Wały Jagiellońskie 2,
85-128 Bydgoszcz,
pok. 104,
tel. 52 32-53-162,   
fax 52 32-53-164,


Kurator Okręgowy - Rafał Łukomski
Z-ca Kuratora Okręgowego - Jacek Wojda
 
e-mail: r.lukomski@bydgoszcz.so.gov.pl

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego należy:

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub Prezesa Sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Kurator Okręgowy - do obowiązków, w ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad działalnością kuratorskiej służby sądowej, należy:

 • kontrola obciążenia i efektywności pracy podległych kuratorów sądowych;
 • wydawanie stosownych poleceń co do sposobu prowadzenia spraw;
 • kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów;
 • analiza prawidłowości realizacji zadań służbowych;

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Kurator Okręgowy zadania nadzorcze wykonuje przez przeprowadzanie kontroli obejmujących:

 • wizytowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 • lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów sądowych

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014.795) kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

 • zawodowi kuratorzy sądowi
 • społeczni kuratorzy sądowi

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Przy Sądach Rejonowych okręgu bydgoskiego utworzone są następujące Zespoły Kuratorskie:

 • Przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

- wykonujące orzeczenia w sprawach karnych  ( I Zespół Kuratorski Bydgoszcz Południe – Zachód, III Zespół Kuratorski Bydgoszcz Północ – Wschód, V Zespół Kuratorski  Bydgoszcz – Południe – Wschód, VI Zespół Kuratorski Bydgoszcz Północ – Zachód)
- wykonujący orzeczenia w  sprawach rodzinnych i nieletnich ( II Zespół Kuratorski Bydgoszcz – Południe, IV Zespół Kuratorski Bydgoszcz – Północ)

 • Przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

- wykonujący orzeczenia w sprawach karnych ( I Zespół Kuratorów  dla Dorosłych)
- wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich ( II Zespół Kuratorów Rodzinnych)

 • Przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie

- połączone Zespoły Kuratorskie wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:7:"addDate";s:18:"2017-8-10 10:24:33";s:8:"editDate";s:18:"2017-8-10 10:24:33";s:6:"editBy";s:3:"203";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2017";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:27:"Sąd Okręgowy w Bydgoszczy";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:4:"maps";N;s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:10:"newsletter";N;s:7:"notices";a:3:{s:8:"signcase";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:6:"probes";a:1:{s:8:"probe_id";s:2:"-1";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:11:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:0:"";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}