a:53:{s:4:"name";s:8:"Mediacja";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:31:"Beata Hartyniuk - st. inspektor";s:11:"createdDate";s:10:"2018-03-02";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:28921:"

 


Ważna informacja
W związku zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce
wstrzymuje się dyżury mediatorów
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
do odwołania.


 Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku zostało zawarte 
pomiędzy Prezesem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy
Porozumienie ramowe w sprawie wspierania mediacji w sprawach gospodarczych i innych.
 
Zawarte porozumienie opiera się na trzech filarach: kreatywności mieszkańców bydgoskiej aglomeracji, dążeniu Ministerstwa Sprawiedliwości do wspierania mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz staraniach Unii Europejskiej w kierunku zachęcania poszczególnych państw członkowskich w kierunku umożliwienia sędziom realnej możliwości proponowania stronom sporu udziału w mediacji.

PUNKT KONSULTACYJNY 

w którym dyżurujący mediatorzy udzielają bezpłatnych informacji dotyczących 
ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA DRODZE MEDIACJI
funkcjonuje od 1 września 2017 r. w budynku sądu
 
przy ul. Toruńskiej 64A pok.  007
we wtorki oraz czwartki w godzinach 10:00 – 14.00
tel.: 52) 587-86-53

 

PUNKT KONSULTACYJNY

w którym dyżurujący mediatorzy udzielają bezpłatnych informacji dotyczących
ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA DRODZE MEDIACJI
funkcjonuje od dnia 6 marca 2017 r.

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy


przy ul. Wały Jagiellońskie 2 w pokoju nr 13 - parter
w poniedziałki  w godzinach 13.30 – 15.30

  tel: 52) 32-53-278

 
Koordynator ds. mediacji przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
SSO 
tel. kontaktowy:
e-mail:  koordynator.ds.mediacji@bydgoszcz.so.gov.pl


ABC mediacji w pytaniach i odpowiedziach
Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich
Mediacja w postępowaniu karnym
Mediacja w postępowaniu cywilnym i w sprawach z zakresu prawa pracy
Mediacja w sprawach transgranicznych
Mediacja w sprawach rodzinnych
Mediacja w sprawach gospodarczych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych:

 • Przy pierwszym doręczeniu poucza się strony lub uczestników postępowania nieprocesowego o możliwości skorzystania z mediacji, informację o zasadach i procedurze mediacji w danego rodzaju sprawach oraz o sposobie udostępnienia informacji o mediatorach na stronie internetowej sądu lub w siedzibie sądu.
 • Przewodniczący posiedzenia może poinformować strony lub uczestników postępowania nieprocesowego oraz mediatora o skierowaniu sprawy do mediacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób umożliwiający dotarcie informacji do adresata.
 • Udostępnienie akt wyznaczonemu w sprawie mediatorowi następuje na zasadach określonych w § 103 niniejszego rozporządzenia.
 • O odmowie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i przyczynach tej odmowy informuje się mediatora.Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego  w Bydgoszczy

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania prowadzony na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 56, poz. 591)

Wykaz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 716)

Lista mediatorów zgodnie z art. 183² par.3 k.p.c.

Lista mediatorów Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy

Lista Mediatorów Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

Lista mediatorów - Stowarzyszenie mediatorów gospodarczych

Lista Mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Lista Mediatorów Fundacji GILDIA MEDIACYJNA

Lista mediatorów Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Lista mediatorów Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku

Lista mediatorów Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów

Lista mediatorów przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Lista mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Fundacja Pracownia Dialogu w Toruniu

Lista mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej

Lista mediatorów Centrum Mediacji Partners Polska

Lista mediatorów Fundacji Medius

Lista mediatorów Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie

Lista mediatorów Centrum Mediacji Świętej Rity Fundacji Dobra w Toruniu

Lista mediatorów Fundacji "Ośrodek Mediacji i Pozasądowych Metod Rozwiązywania Sporów" w Krakowie

Lista mediatorów Fundacji Inicjatyw Obywatelskich  Marcina Fuhrmana w Chojnicach

Lista mediatorów Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka w Łochowie

Lista mediatorów Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Bydgoszczy

Lista mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Lista mediatorów Ośrodka Mediacyjnego Fundacji "Centrum Promocji i Rozwoju Mediacji"

Lista mediatorów Fundacji Honeste Vivere

Lista mediatorów Centrum Mediacji LewiatanStałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:


spełnia warunki określone w art. 183² § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,                         

 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
 • ukończyła 26 lat,
 • zna język polski,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.


Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

 1. Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów – na wzorze formularza, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016, poz. 122)  do pobrania

 2. Oświadczenie lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w p. 1 – 5. Nadto oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w p. 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia do pobrania

 3. Kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są:
 • informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji,
 • spis wydanych publikacji na temat mediacji,
 • opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
 • dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie,odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację

   

     4. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy Bank PeKao S.A. 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Dokumenty składa się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, p. 201,  tel. 52-32-53-250.

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716):
 § 3. Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

 1. zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 2. zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1–7,
 3. posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 4. została wpisana do wykazu – zwana dalej „instytucją uprawnioną”.


§ 4. Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. ukończyła 26 lat,
 4. zna język polski w mowie i piśmie,
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 8. została wpisana do wykazu – zwana dalej „osobą uprawnioną”.


§ 5. Postępowania mediacyjnego nie może przeprowadzać czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor prokuratorski, aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw.

Instytucja uprawniona lub osoba uprawniona, ubiegająca się o wpis do „Wykazu instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego” (w sprawach karnych) powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o wpis do wyżej wymienionego „Wykazu”,
 • życiorys,
 • opinię zawodową z miejsca pracy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich - referencje, listy polecające,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • informację o miejscu przeprowadzania mediacji,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych (w formie odręcznie napisanego oświadczenia),
 • do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Bank PeKao S.A. 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dokumenty składa się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, p. 201,  tel. 52-32-53-250.

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie (za zgodność z oryginałem) lub przez pracownika Sądu Okręgowego.

 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001, Nr 56, poz. 591).Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

- czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy,
 • osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.


Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich,
 • życiorys,
 • kserokopię dokumentów stwierdzających posiadanie wykształcenia w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 • opinię zawodową z miejsca pracy,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów - rekomendacje osób godnych zaufania (referencje, listy polecające),
 • kserokopię dowodu osobistego 1 i  2 strona,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla mediatorów,
 • informację o miejscu przeprowadzania mediacji,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich (w formie odręcznie napisanego oświadczenia),
 • do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Bank PeKao S.A. 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dokumenty składa się w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, p. 201,  tel. 52-32-53-250.

Załączone do wniosku kserokopie dokumentów winny być poświadczone notarialnie (za zgodność z oryginałem) lub przez pracownika Sądu Okręgowego.


Kwestie dotyczące mediatorów do spraw cywilnych określa Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015, poz. 1595) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. 2016, poz. 122)[start] [koniec]

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:7:"addDate";s:17:"2021-4-27 7:48:09";s:8:"editDate";s:17:"2021-4-27 7:48:09";s:6:"editBy";s:3:"228";s:10:"editorName";s:6:"Emilia";s:13:"editorSurname";s:5:"Milas";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:27:"Sąd Okręgowy w Bydgoszczy";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:4:"maps";N;s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:10:"newsletter";N;s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:27:"Sąd Okręgowy w Bydgoszczy";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:6:"probes";a:1:{s:8:"probe_id";s:2:"-1";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}